Sidst opdateret 12. februar 2024

Følgende handelsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Substant ApS cvr. nr. 40765611.

 

1.0 Definitioner og generelle bestemmelser

1.1 Handelsbetingelserne i afsnit 1-18 er gældende for alle leverancer fra Substant ApS.

1.2 Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) indgår en aftale med Substant ApS (herefter benævnt Selskabet) omkring en af Selskabets ydelser (herefter benævnt Ydelsen) danner standardbetingelserne, sammen med eventuelt andet skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter.

1.3 Standardbetingelserne finder alene anvendelse for projekter udført af Selskabet og gælder derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4 Handelsbetingelserne gælder for alle projekter, der indmeldes til Selskabet, aftales med Selskabet eller foreslås af Selskabet mundtligt eller skriftligt, uagtet mediet det indmeldes over, selvom der ikke henvises direkte til handelsbetingelserne.

1.5 Selskabet udfører konsulentarbejde på fastpris eller timebasis. Hvis ikke andet er angivet, er aftalen på timebasis, hvilket betyder, at der faktureres per påbegyndt time.

 

2.0 Indgåelse og ophævelse af aftale

Selskabets tilbud til Kunden er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Kunden skal bekræfte accepten af tilbuddet skriftligt. Når tilbuddet er accepteret, vil aftalen mellem Selskabet og Kunden træde i kraft. Den skriftlige accept anses for at være en bindende aftale mellem parterne, medmindre der er foretaget ændringer eller afvigelser, der er blevet accepteret skriftligt af begge parter. Aftalen er bindende og endelig for begge parter.

Det skriftlige tilbud, som Selskabet sender til Kunden, omfatter en overordnet beskrivelse af kundens ønskede serviceydelser, dato for levering samt den tilhørende pris.

Accept af tilbud, der er Selskabet i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Selskabet, medmindre Selskabet meddeler Kunden andet.

2.1 Aftale om opstart af projekter eller køb af en Ydelse anses som værende bindende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse jf. punkt 2.2.

2.2 Ordrebekræftelsen fremsendes snarest muligt på mail, efter det forudgående mundtlige eller skriftlige tilbud er blevet accepteret. Kunden har ikke mulighed for at fortryde aftalen jf. punkt 2.3.

2.3 Selskabet giver ingen fortrydelsesret, da alle Ydelser er specialfremstillet efter Kundens krav og ønsker. Ønsker Kunden alligevel ikke leverance af Ydelserne, kan Selskabet derfor stadig fremsende faktura med krav på betaling af det fulde aftalte beløb i ordrebekræftelsen.

2.4 Eventuelle fejl i forbindelse med bestilling af Ydelser kan ikke pålægges Selskabet. Har Kunden oplyst forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke pålægges at implementere ændringerne. Selskabet kan dog tilbyde at implementere ændringer for Kunden mod et af Selskabet fastsat ekstra tillæg på den aftalte pris.

2.5 Ved løbende, faste samarbejder kan Kunden opsige aftalen skriftligt efter 6 månedes binding med løbende måned plus 3 måneder.

2.6 Ved løbende, faste samarbejder kan Selskabet til enhver tid opsige aftalen med løbende måned plus 3 måneders varsel.

2.7 Ved løbende timeprispakker kan Kunden & Selskabet opsige aftalen skriftligt med løbende måned plus 2 måneder.

2.Det er alene Selskabet, der arbejder på Kundens Amazon konto og Amazon annonce konto, og lignende platforme, så længe der er en aktiv aftale om indsatsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Det står hertil Selskabet frit for at afvise en anmodning om at indgå i et samarbejde med et andet bureau, en anden konkurrerende virksomhed eller en tredjepart omkring et indsatsområde, uden en sådan afvisning påvirker det øvrige aftalegrundlag eller har betydning for, om Selskabet har levet op til sine forpligtelser, såfremt anmodningen kommer, efter det oprindelige aftalegrundlag blev indgået.

 

3.0 Vederlag

Prisen for serviceydelserne følger Selskabets gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Selskabet bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms og uden eventuelle omkostninger af enhver art til tredjepart, herunder blandt andet annonce- og softwareomkostninger.

Timeprisen er, medmindre andet er skriftligt aftalt, 995,00 eksklusive moms. Selskabet har til enhver tid ret til at ændre i sine priser jf. punkt ‎18.

3.1 Prisregulering Ved årsskiftet sker der automatisk en indeksering svarende til det danske nettoprisindeks (Nettoprisindekset).

3.2 Udbyder Amazon nye servicemuligheder udenfor rammerne af kontrakten, der vil blive betragtet som en tilføjelse til de eksisterende tjenester, tilbydes disse af Selskabet til en pris, der afhænger af tidsforbrug, teknisk udvikling i værktøjer og værditilvækst.

3.3 Priser ikke inkluderet i Selskabets service-priser: Dette gør sig gældende i følgende tilfælde:

  1. Kørsel: Som udgangspunkt foregår al kommunikation telefonisk eller online. Indgås der særskilt aftale om fysisk besøg hos Kunden, refunderes kørslen af Kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten samt eventuelle broafgifter. Herudover faktureres kørselstiden efter gældende timepris.
  2. Overnatningsomkostninger: I tilfælde hvor Selskabets ydelser kræver at medarbejdere skal overnatte for at fuldføre arbejdet hos Kunden, vil alle omkostninger forbundet med overnatningen blive faktureret til Kunden. Dette inkluderer udgifter til hotel, morgenmad og eventuelle andre nødvendige udgifter for at sikre medarbejdernes komfort under opholdet. Faktureringen vil ske på basis af de faktiske omkostninger, det vil sige 1:1, således at Selskabet ikke opnår fortjeneste på disse udgifter, men udelukkende viderefakturerer de omkostninger, der er afholdt.
  3. Tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid: Såfremt der er behov for, at Selskabets medarbejdere udfører arbejde for Kunden uden for den almindelige arbejdstid, det vil sige efter klokken 16:00, vil der blive pålagt et tillæg på 50% af den normale timepris. Dette tillæg er for at kompensere medarbejderne for at arbejde på tider, der ligger uden for deres normale arbejdsplan og som ofte kan være til ulempe for deres privatliv. Tillægget sikrer, at Selskabet kan opretholde en høj standard for service og tilgængelighed, selv uden for normal arbejdstid.

 

4.0 Betaling

Alle faktura fremsendt af Selskabet til Kunden udstedes med en betalingsfrist på løbende måned fra fakturadatoen med forfald sidste bankdag i måneden. Kunden opfordres til at betale fakturaen inden for fristen, for at undgå eventuelle forsinkelser eller uoverensstemmelser.

4.1 Selskabet fakturerer faste månedlige ydelser månedsvis forud.

4.2 Selskabet fakturerer eventuelle provisioner og bonuser månedligt i efterfølgende måned med forfald sidste bankdag.

4.3 Har Kunden eventuelle ønsker til ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering af udkast, udskydes forfaldsdagen ikke.

4.4 Eventuelle ændringer eller tilføjelser til de aftalte serviceydelser kan medføre justeringer i prisen og betalingsplanen. Kunden vil blive informeret om sådanne ændringer, og der skal opnås skriftlig accept, inden de implementeres. Eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af Kundens anmodninger eller ændringer, vil blive faktureret særskilt og skal betales i henhold til de aftalte betalingsvilkår jf. pkt. ‎18.

4.5 Misligholder Kunden betalingsforpligtelserne pålægges rykkergebyr og morarenter ud fra den til enhver tid gældende lovgivning. Rykkergebyrer og morarenter krediteres ikke og Selskabet indstiller Ydelsen indtil forfaldne beløb er modtaget. Selskabets indstilling af Ydelsen grundet Kundens misligeholdelse af betaling, kan på ingen måde betragtes som en misligeholdelse eller kræves modregnet i den faste aftalte betaling for ydelsen.

 

5.0 Arbejdsproces for serviceydelser

5.1 Indledende dialogmøde: Når en Kunde ønsker at benytte sig af Selskabets serviceydelser, arrangeres et indledende dialogmøde. Formålet med mødet er at diskutere kundens specifikke behov, krav og forventninger til den ønskede service samt at afklare eventuelle spørgsmål og bekymringer. Alle aftaler nedskrives af Selskabet og sendes efterfølgende til kunden. Derudover fremsendes en skriftlig aftale samt en faktura til betaling. Når Kunden har betalt den første betalingsrate, påbegynder Selskabet arbejdet. Kunden skal desuden sikre, at alt aftalt og nødvendigt materiale fremsendes til Selskabet, således at processen kan igangsættes. Selskabet påtager sig ikke ansvar for forsinkelse af serviceleveringen, hvis dette skyldes Kundens tilbageholdelse af fremsendelsen af materiale jf. punkt ‎6.10.

Det indledende dialogmøde afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men såfremt Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres dette efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.2 Dialogmøde undervejs i processen: Under udførelsen af serviceydelserne vil der på et mellem Selskabet og Kunden aftalt tidspunkt afholdes ét dialogmøde. Dette sikrer, at begge parter er opdaterede og har mulighed for at drøfte eventuelle ændringer, tilpasninger eller andre relevante spørgsmål i forbindelse med arbejdet. Dialogmødet afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men hvis Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.3 Overleveringsmøde: Ved overlevering af serviceydelserne vil der på et mellem Selskabet og Kunden aftalt tidspunkt afholdes ét overleveringsmøde. Overleveringsmødet afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men hvis Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.4 Yderligere møder: Er der indgået en aftale om faste månedlige leveringer, skal sådanne møder aftales mellem Selskabet og Kunden. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres dette efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.5 Skriftlig kommunikation: Kunden har mulighed for at kommunikere skriftligt med Selskabet via e-mail vedrørende feedback og spørgsmål i løbet af processen. Selskabet vil bestræbe sig på at besvare henvendelser hurtigst muligt og inden for rimelig tid. Desuden vil Selskabet, når det er relevant, fremsende eventuelle udkast af materiale til Kunden til gennemsyn og feedback. Kunden opfordres til at give tilbagemelding, inden for den aftalte tidsramme, for at sikre en effektiv og gnidningsfri arbejdsproces. Vigtig kommunikation mellem Selskabet og Kunden skal foregå skriftligt for dokumentationens skyld. Begge parter anerkender, at skriftlig kommunikation via e-mail anses som gyldig og bindende for begge parter.

5.6 Ændringer og tilpasninger: Kunden skal give tydelig og detaljeret information samt nødvendig feedback i løbet af arbejdsprocessen, for at sikre at serviceydelserne opfylder Kundens forventninger. Eventuelle ændringer eller tilpasninger af større omfang, som Kunden ønsker at foretage efter det indledende dialogmøde, skal kommunikeres til Selskabet skriftligt eller på anden måde være aftalt af begge parter. Selskabet vil vurdere muligheden for at imødekomme ændringsønskerne og kan give en tilknyttet prisjustering og tidsplan for arbejdet.

5.7 Tidsramme: Tidsrammen for Kundens projekt er afhængigt af projektets omfang. Tidsrammen for levering af Kundens slutprodukt meddeles Kunden, når Selskabet har det fulde overblik over projektets omfang. Selskabet bestræber sig altid på at lave en aftale med Kunden, som tilgodeser Kundens deadline. Det vil dog ikke i alle tilfælde være muligt for Selskabet at imødekomme Kundens ønske for deadline.

 

6.0 Levering

6.1 Overdragelse af Amazon Seller Account og/eller Amazon Brand registrering: Når Selskabet har færdiggjort opsætningen i henhold til den indgåede aftale, vil overdragelsen til Kunden finde sted. Dette sker ved skriftlig levering via e-mail.

6.2 Overdragelse af produkttekster, grafiske elementer, kalkulationer o.lign.: Selskabet vil sørge for at levere de færdige materiale til Kunden i det aftalte format og indenfor den aftalte tidsramme. Materialerne leveres som separate filer, delte filer eller direkte downloadet fra Amazon Seller Account.

6.3 Filformat og dokumentation: Tekstfiler eller dokumenter, der overdrages til Kunden, vil være i et standardiseret og almindeligt anvendt filformat, såsom .txt, .exl, .docx, .gif, .cif eller .pdf, medmindre andet er aftalt. Dette sikrer, at Kunden nemt kan åbne, redigere og anvende teksterne efter behov.

6.4 Efterleveringssupport: Selskabet tilbyder en gratis efterleveringssupport af Amazon Seller Account og/eller Brand registrering efter afslutningen af serviceforløbet i alle aftaler. I forbindelse med supporten kan Kunden få et kort undervisningsforløb og få hjælp til spørgsmål.

Efterleveringssupporten har en maksimal varighed på ½ time, medmindre andet er specificeret i den indgåede aftale. Tilbuddet om efterleveringssupport gælder i 1 måned fra overleveringsdatoen til Kunden, hvorefter tilbuddet bortfalder.

6.5 Kundens ansvar ved modtagelse af slutprodukt: Det er Kundens ansvar at sikre, at de nødvendige tekniske krav er opfyldt for at modtage og håndtere filer og materialer i forbindelse med overdragelsen. Selskabet vil bistå med teknisk vejledning i rimeligt omfang, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske begrænsninger eller komplikationer, der ligger uden for virksomhedens kontrol. Det er desuden Kundens ansvar at sikre, at de har passende it-infrastruktur og kompatibilitet til at håndtere overførslen og brugen af filer og materialer.

6.6 Selskabet leverer alene den færdige Ydelse til Kunden, og eventuelle arbejdsfiler, udviklingsfiler m.v. udleveres ikke.

6.7 Deadline for de aftalte Ydelser aftales individuelt med Kunden og påføres Aftalen eller Ordrebekræftelsen. Aftales der ikke en deadline mellem Selskabet og Kunden, er det op til Selskabet at sætte en passende deadline efter eget skøn.

6.8 Hvis Selskabet forventer en forsinkelse i leveringen af en Ydelse, skal dette meddeles Kunden hurtigst muligt med en ny forventet leveringstid.

6.9 Hvis Kunden, uanset årsag, påvirker Selskabets evne til at levere den færdige Ydelse til den aftalte deadline, kan Selskabet pålægge Kunden et ekstra gebyr på op til 50% af værdien af de berørte aftaler.

 

7.0 Kvalitet

7.1 Lever den færdige Ydelse i Kundens øjne ikke op til den aftale kvalitet eller kvantitet, skal Kunden give en skriftlig indsigelse til Selskabet inden for 3 hverdage efter levering. Har Kunden ikke indgivet en skriftlig indsigelse inden for tidsfristen, anses Ydelsen som accepteret, og Kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser eller pålægge Selskabet at udbedre dette.

7.2 Selskabet forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer eller rettelser, som måtte anses som urimelige, eller som påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug i forhold til den pågældende Ydelses prisniveau. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

7.3 Vurderer Selskabet, at der er behov for at udføre større ændringer for, at den leverede Ydelse lever op til den aftalte kvalitet og kvantitet, har Kunden udelukkende ret til et prisnedslag, såfremt Selskabet ikke ønsker eller evner at udbedre manglen. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

 

8.0 Rettigheder

8.1 Alle rettigheder til den færdige Ydelse tilfalder Kunden, når fakturaen er betalt til fulde.

8.2 Betaler Kunden ikke det fulde forfaldne beløb til tiden, opnår Kunden ikke ophavsrettigheder eller brugsret over den færdige leverede Ydelse samt eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptidéer eller designs. Betaler Kunden den oprindelige faktura samt påløbne omkostninger, bringer dette ikke en eventuel ophavsretskrænkelse til ophør, medmindre dette er skriftligt aftalt med Selskabet.

8.3 Anvender Kunden den færdige Ydelse eller eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptideer eller designs uden at have opnået ophavsret og brugsret, er dette et brud på Selskabets ophavsret, og Kunden vil blive mødt med et erstatningskrav.

 

9.0 Ansvar

9.1 Hver Part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af kontraktgrundlaget.

9.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget kan Selskabets ansvar over for Kunden ikke per kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som Selskabet netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Selskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget er Selskabet ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, annoncekroner eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.0 Tavshedspligt

10.1 Partnerne er forpligtet til at holde alle detaljer fortrolige, som bliver kendt under arbejdet for klienten om processer og information af kommerciel eller teknisk art, som ikke er tilgængelige gennem offentlige kanaler – selv efter opsigelse af denne serviceaftale. Det gælder især forretnings- og driftshemmeligheder.

10.2 Selskabet skal opbevare alle dokumenter omhyggeligt som ejendom, der er betroet dem af kunden, selv udskrifter og kopier, herunder individuelle noter, der vedrører opgaven eller andre dokumenter, uanset om de er skrevet, på databærere eller i nogen anden form, og beskytte dem mod enhver uautoriseret inspektion og skal til enhver tid returnere dem til Kunden på anmodning eller slette dem, hvis det er digitale data. Selskabet opretholder personlige kontaktoplysninger på eget ansvar.

10.3 Selskabet må ikke indsamle personoplysninger til andre formål end det kontraktlige formål, behandle dem, videregive dem til tredjeparter eller bruge dem på anden måde (datafortrolighed) i henhold til databestemmelserne. Tavshedspligten forbliver i kraft efter aftalens indgåelse. Hvis Selskabet bruger tredjeparter som stedfortrædere, skal de også skriftligt acceptere datafortroligheden.

10.4 Denne fortrolighedsklausul forhindrer ikke, at Selskabet i forbindelse med udførelsen af opgaverne kommunikerer med tredjeparter, især med samarbejdspartnere. Vurderingen af, hvilke oplysninger der kan videregives eller offentliggøres, er en del af Selskabets vuredering alene.

10.5 Selskabet har ret til at anvende Kunden samt de udførte Ydelser som case med logo og navn i markedsføringsmæssige øjemed både under og efter kontraktperiodens udløb. Fortroligheden vedrørende interne processer påvirkes ikke af dette.

 

11.0 Ydelsernes omfang og begrænsninger

11.1 En markedsanalyse, søgeordsanalyse, produktenhedskalkulation, business estimate, Amazon Seller Account, brand registrering, produkttekster, guidelines, brand elementer, handlingsplaner og kampagneopsætning anses alene som en engangsydelse, hvilket betyder, at når først Ydelsen er leveret til Kunden, står Selskabet ikke til ansvar for eventuelle opståede fejl eller brister.

11.2 Der medfølger ingen form for skriftlig eller mundtlig vejledning, rådgivning eller undervisning til Kundens brug af den leverede Ydelse. Vejledning, rådgivning eller undervisning kan tilkøbes for kr. 1.695 per time eksklusive moms.

11.3 Markedsanalyser, søgeordsanalyser, produktenhedskalkulationer, business estimater, brand registrering, produkttekster, guidelines, brand elementer, handlingsplaner og kampagneopsætning  leveret af Selskabet optimeres alene til Amazon markederne aftalt i Kontrakten eller Ordrebekræftelsen.

11.4 Selskabet forbeholder sig retten til at indsætte diverse 3-parts værktøjer på Kundens Amazon Seller Account, Amazon Vendor Account, Amazon Campaign Account og Amazon DSP Account udelukkende med formålet, at monitorere og indsamle data til Selskabets anvendelse med at levere de for Kunden aftalte Ydelser. Selskabet er ikke forpligtet til at oplyse hvilkje 3. parts værktøjer Selskabet anvender og installerer på Kundens Amazon Seller Account, Amazon Vendor Account, Amazon Campaign Account og Amazon DSP Account.

 

12.0 Særlige vilkår vedrørende Ydelserne

12.1 Selskabet fraskriver sig alt ansvar for data leveret af Amazon & 3.-parts værktøjer til strategiske, taktiske og operationellse beslutninger.

 

13.0 Særlige vilkår vedrørende Substant Databoards

13.1 Selskabet forbeholder sig retten til at videregive Kundens data til tredjepart i forbindelse med oprettelse og brug af Substant Databoards.

 

14.0 Særlige vilkår vedrørende compliance relaterede forhold

14.1 Selskabet fungerer alene som administrator og mellemled mellem Kunden og Amazon. Regler og lovgivning vedrørende moms, Skat, finansiering, betaling, certificeringer, dokumentationer mv. er Kundens ansvar.

14.2 Selskabet frasiger sig alt ansvar for eventuelle tab eller læk af data hos tredjepart.

 

15.0 Særlige vilkår vedrørende Serviceaftale

15.1 Serviceaftalen er løbende måned plus 2 måneder.

15.2 Det vurderes alene af Selskabet, om en opgave kan løses på serviceaftalen, eller om der kræves særskilt tilbud.

 

16.0 Force Majeure

16.1 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Selskabet kan derfor ikke holdes til ansvar for sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, Selskabet ikke har indflydelse på, og som Selskabet ikke kunne forventes at have forudset på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

16.2 Bliver deadline påvirket af force majeure aftales en rimelig deadline ved først kommende mulighed. Dette vurderes alene af Selskabet.

 

17.0 Tvister

17.1 Enhver tvist, der opstår omkring tolkningen af disse handelsbetingelser, eller enhver tvist, der opstår omkring et projekt, skal forsøges løst i mindelighed. Endeligt og bindende afgøres enver tvist ved rettens valg af dansk Byret.

 

18.0 Ændringer

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre i forretningsbetingelserne og priser. Ved ændringer i betingelser og/eller priser, informeres Kunden herom, hvorefter Kunden inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for at opsige den indgået aftale, inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt Kunden ikke opsiger aftalen inden for tidsperioden, fortsættes aftalen med de nye gældende forretningsbetingelser.

Sidst opdateret 12. februar 2024

Følgende handelsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Substant ApS cvr. nr. 40765611.

 

1.0 Definitioner og generelle bestemmelser

1.1 Handelsbetingelserne i afsnit 1-18 er gældende for alle leverancer fra Substant ApS.

1.2 Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) indgår en aftale med Substant ApS (herefter benævnt Selskabet) omkring en af Selskabets ydelser (herefter benævnt Ydelsen) danner standardbetingelserne, sammen med eventuelt andet skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter.

1.3 Standardbetingelserne finder alene anvendelse for projekter udført af Selskabet og gælder derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4 Handelsbetingelserne gælder for alle projekter, der indmeldes til Selskabet, aftales med Selskabet eller foreslås af Selskabet mundtligt eller skriftligt, uagtet mediet det indmeldes over, selvom der ikke henvises direkte til handelsbetingelserne.

1.5 Selskabet udfører konsulentarbejde på fastpris eller timebasis. Hvis ikke andet er angivet, er aftalen på timebasis, hvilket betyder, at der faktureres per påbegyndt time.

 

2.0 Indgåelse og ophævelse af aftale

Selskabets tilbud til Kunden er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Kunden skal bekræfte accepten af tilbuddet skriftligt. Når tilbuddet er accepteret, vil aftalen mellem Selskabet og Kunden træde i kraft. Den skriftlige accept anses for at være en bindende aftale mellem parterne, medmindre der er foretaget ændringer eller afvigelser, der er blevet accepteret skriftligt af begge parter. Aftalen er bindende og endelig for begge parter.

Det skriftlige tilbud, som Selskabet sender til Kunden, omfatter en overordnet beskrivelse af kundens ønskede serviceydelser, dato for levering samt den tilhørende pris.

Accept af tilbud, der er Selskabet i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Selskabet, medmindre Selskabet meddeler Kunden andet.

2.1 Aftale om opstart af projekter eller køb af en Ydelse anses som værende bindende, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse jf. punkt 2.2.

2.2 Ordrebekræftelsen fremsendes snarest muligt på mail, efter det forudgående mundtlige eller skriftlige tilbud er blevet accepteret. Kunden har ikke mulighed for at fortryde aftalen jf. punkt 2.3.

2.3 Selskabet giver ingen fortrydelsesret, da alle Ydelser er specialfremstillet efter Kundens krav og ønsker. Ønsker Kunden alligevel ikke leverance af Ydelserne, kan Selskabet derfor stadig fremsende faktura med krav på betaling af det fulde aftalte beløb i ordrebekræftelsen.

2.4 Eventuelle fejl i forbindelse med bestilling af Ydelser kan ikke pålægges Selskabet. Har Kunden oplyst forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke pålægges at implementere ændringerne. Selskabet kan dog tilbyde at implementere ændringer for Kunden mod et af Selskabet fastsat ekstra tillæg på den aftalte pris.

2.5 Ved løbende, faste samarbejder kan Kunden opsige aftalen skriftligt efter 6 månedes binding med løbende måned plus 3 måneder.

2.6 Ved løbende, faste samarbejder kan Selskabet til enhver tid opsige aftalen med løbende måned plus 3 måneders varsel.

2.7 Ved løbende timeprispakker kan Kunden & Selskabet opsige aftalen skriftligt med løbende måned plus 2 måneder.

2.Det er alene Selskabet, der arbejder på Kundens Amazon konto og Amazon annonce konto, og lignende platforme, så længe der er en aktiv aftale om indsatsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Det står hertil Selskabet frit for at afvise en anmodning om at indgå i et samarbejde med et andet bureau, en anden konkurrerende virksomhed eller en tredjepart omkring et indsatsområde, uden en sådan afvisning påvirker det øvrige aftalegrundlag eller har betydning for, om Selskabet har levet op til sine forpligtelser, såfremt anmodningen kommer, efter det oprindelige aftalegrundlag blev indgået.

 

3.0 Vederlag

Prisen for serviceydelserne følger Selskabets gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Selskabet bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms og uden eventuelle omkostninger af enhver art til tredjepart, herunder blandt andet annonce- og softwareomkostninger.

Timeprisen er, medmindre andet er skriftligt aftalt, 995,00 eksklusive moms. Selskabet har til enhver tid ret til at ændre i sine priser jf. punkt ‎18.

3.1 Prisregulering Ved årsskiftet sker der automatisk en indeksering svarende til det danske nettoprisindeks (Nettoprisindekset).

3.2 Udbyder Amazon nye servicemuligheder udenfor rammerne af kontrakten, der vil blive betragtet som en tilføjelse til de eksisterende tjenester, tilbydes disse af Selskabet til en pris, der afhænger af tidsforbrug, teknisk udvikling i værktøjer og værditilvækst.

3.3 Priser ikke inkluderet i Selskabets service-priser: Dette gør sig gældende i følgende tilfælde:

  1. Kørsel: Som udgangspunkt foregår al kommunikation telefonisk eller online. Indgås der særskilt aftale om fysisk besøg hos Kunden, refunderes kørslen af Kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten samt eventuelle broafgifter. Herudover faktureres kørselstiden efter gældende timepris.
  2. Overnatningsomkostninger: I tilfælde hvor Selskabets ydelser kræver at medarbejdere skal overnatte for at fuldføre arbejdet hos Kunden, vil alle omkostninger forbundet med overnatningen blive faktureret til Kunden. Dette inkluderer udgifter til hotel, morgenmad og eventuelle andre nødvendige udgifter for at sikre medarbejdernes komfort under opholdet. Faktureringen vil ske på basis af de faktiske omkostninger, det vil sige 1:1, således at Selskabet ikke opnår fortjeneste på disse udgifter, men udelukkende viderefakturerer de omkostninger, der er afholdt.
  3. Tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid: Såfremt der er behov for, at Selskabets medarbejdere udfører arbejde for Kunden uden for den almindelige arbejdstid, det vil sige efter klokken 16:00, vil der blive pålagt et tillæg på 50% af den normale timepris. Dette tillæg er for at kompensere medarbejderne for at arbejde på tider, der ligger uden for deres normale arbejdsplan og som ofte kan være til ulempe for deres privatliv. Tillægget sikrer, at Selskabet kan opretholde en høj standard for service og tilgængelighed, selv uden for normal arbejdstid.

 

4.0 Betaling

Alle faktura fremsendt af Selskabet til Kunden udstedes med en betalingsfrist på løbende måned fra fakturadatoen med forfald sidste bankdag i måneden. Kunden opfordres til at betale fakturaen inden for fristen, for at undgå eventuelle forsinkelser eller uoverensstemmelser.

4.1 Selskabet fakturerer faste månedlige ydelser månedsvis forud.

4.2 Selskabet fakturerer eventuelle provisioner og bonuser månedligt i efterfølgende måned med forfald sidste bankdag.

4.3 Har Kunden eventuelle ønsker til ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering af udkast, udskydes forfaldsdagen ikke.

4.4 Eventuelle ændringer eller tilføjelser til de aftalte serviceydelser kan medføre justeringer i prisen og betalingsplanen. Kunden vil blive informeret om sådanne ændringer, og der skal opnås skriftlig accept, inden de implementeres. Eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af Kundens anmodninger eller ændringer, vil blive faktureret særskilt og skal betales i henhold til de aftalte betalingsvilkår jf. pkt. ‎18.

4.5 Misligholder Kunden betalingsforpligtelserne pålægges rykkergebyr og morarenter ud fra den til enhver tid gældende lovgivning. Rykkergebyrer og morarenter krediteres ikke og Selskabet indstiller Ydelsen indtil forfaldne beløb er modtaget. Selskabets indstilling af Ydelsen grundet Kundens misligeholdelse af betaling, kan på ingen måde betragtes som en misligeholdelse eller kræves modregnet i den faste aftalte betaling for ydelsen.

 

5.0 Arbejdsproces for serviceydelser

5.1 Indledende dialogmøde: Når en Kunde ønsker at benytte sig af Selskabets serviceydelser, arrangeres et indledende dialogmøde. Formålet med mødet er at diskutere kundens specifikke behov, krav og forventninger til den ønskede service samt at afklare eventuelle spørgsmål og bekymringer. Alle aftaler nedskrives af Selskabet og sendes efterfølgende til kunden. Derudover fremsendes en skriftlig aftale samt en faktura til betaling. Når Kunden har betalt den første betalingsrate, påbegynder Selskabet arbejdet. Kunden skal desuden sikre, at alt aftalt og nødvendigt materiale fremsendes til Selskabet, således at processen kan igangsættes. Selskabet påtager sig ikke ansvar for forsinkelse af serviceleveringen, hvis dette skyldes Kundens tilbageholdelse af fremsendelsen af materiale jf. punkt ‎6.10.

Det indledende dialogmøde afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men såfremt Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres dette efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.2 Dialogmøde undervejs i processen: Under udførelsen af serviceydelserne vil der på et mellem Selskabet og Kunden aftalt tidspunkt afholdes ét dialogmøde. Dette sikrer, at begge parter er opdaterede og har mulighed for at drøfte eventuelle ændringer, tilpasninger eller andre relevante spørgsmål i forbindelse med arbejdet. Dialogmødet afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men hvis Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.3 Overleveringsmøde: Ved overlevering af serviceydelserne vil der på et mellem Selskabet og Kunden aftalt tidspunkt afholdes ét overleveringsmøde. Overleveringsmødet afholdes som udgangspunkt via Microsoft Teams, men hvis Kunden ønsker et personligt møde, kan dette arrangeres. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.4 Yderligere møder: Er der indgået en aftale om faste månedlige leveringer, skal sådanne møder aftales mellem Selskabet og Kunden. Såfremt Kunden ønsker at mødes på Kundens lokation, faktureres dette efter gældende timepris samt pr. kørt kilometer jf. punkt 2.1.

5.5 Skriftlig kommunikation: Kunden har mulighed for at kommunikere skriftligt med Selskabet via e-mail vedrørende feedback og spørgsmål i løbet af processen. Selskabet vil bestræbe sig på at besvare henvendelser hurtigst muligt og inden for rimelig tid. Desuden vil Selskabet, når det er relevant, fremsende eventuelle udkast af materiale til Kunden til gennemsyn og feedback. Kunden opfordres til at give tilbagemelding, inden for den aftalte tidsramme, for at sikre en effektiv og gnidningsfri arbejdsproces. Vigtig kommunikation mellem Selskabet og Kunden skal foregå skriftligt for dokumentationens skyld. Begge parter anerkender, at skriftlig kommunikation via e-mail anses som gyldig og bindende for begge parter.

5.6 Ændringer og tilpasninger: Kunden skal give tydelig og detaljeret information samt nødvendig feedback i løbet af arbejdsprocessen, for at sikre at serviceydelserne opfylder Kundens forventninger. Eventuelle ændringer eller tilpasninger af større omfang, som Kunden ønsker at foretage efter det indledende dialogmøde, skal kommunikeres til Selskabet skriftligt eller på anden måde være aftalt af begge parter. Selskabet vil vurdere muligheden for at imødekomme ændringsønskerne og kan give en tilknyttet prisjustering og tidsplan for arbejdet.

5.7 Tidsramme: Tidsrammen for Kundens projekt er afhængigt af projektets omfang. Tidsrammen for levering af Kundens slutprodukt meddeles Kunden, når Selskabet har det fulde overblik over projektets omfang. Selskabet bestræber sig altid på at lave en aftale med Kunden, som tilgodeser Kundens deadline. Det vil dog ikke i alle tilfælde være muligt for Selskabet at imødekomme Kundens ønske for deadline.

 

6.0 Levering

6.1 Overdragelse af Amazon Seller Account og/eller Amazon Brand registrering: Når Selskabet har færdiggjort opsætningen i henhold til den indgåede aftale, vil overdragelsen til Kunden finde sted. Dette sker ved skriftlig levering via e-mail.

6.2 Overdragelse af produkttekster, grafiske elementer, kalkulationer o.lign.: Selskabet vil sørge for at levere de færdige materiale til Kunden i det aftalte format og indenfor den aftalte tidsramme. Materialerne leveres som separate filer, delte filer eller direkte downloadet fra Amazon Seller Account.

6.3 Filformat og dokumentation: Tekstfiler eller dokumenter, der overdrages til Kunden, vil være i et standardiseret og almindeligt anvendt filformat, såsom .txt, .exl, .docx, .gif, .cif eller .pdf, medmindre andet er aftalt. Dette sikrer, at Kunden nemt kan åbne, redigere og anvende teksterne efter behov.

6.4 Efterleveringssupport: Selskabet tilbyder en gratis efterleveringssupport af Amazon Seller Account og/eller Brand registrering efter afslutningen af serviceforløbet i alle aftaler. I forbindelse med supporten kan Kunden få et kort undervisningsforløb og få hjælp til spørgsmål.

Efterleveringssupporten har en maksimal varighed på ½ time, medmindre andet er specificeret i den indgåede aftale. Tilbuddet om efterleveringssupport gælder i 1 måned fra overleveringsdatoen til Kunden, hvorefter tilbuddet bortfalder.

6.5 Kundens ansvar ved modtagelse af slutprodukt: Det er Kundens ansvar at sikre, at de nødvendige tekniske krav er opfyldt for at modtage og håndtere filer og materialer i forbindelse med overdragelsen. Selskabet vil bistå med teknisk vejledning i rimeligt omfang, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske begrænsninger eller komplikationer, der ligger uden for virksomhedens kontrol. Det er desuden Kundens ansvar at sikre, at de har passende it-infrastruktur og kompatibilitet til at håndtere overførslen og brugen af filer og materialer.

6.6 Selskabet leverer alene den færdige Ydelse til Kunden, og eventuelle arbejdsfiler, udviklingsfiler m.v. udleveres ikke.

6.7 Deadline for de aftalte Ydelser aftales individuelt med Kunden og påføres Aftalen eller Ordrebekræftelsen. Aftales der ikke en deadline mellem Selskabet og Kunden, er det op til Selskabet at sætte en passende deadline efter eget skøn.

6.8 Hvis Selskabet forventer en forsinkelse i leveringen af en Ydelse, skal dette meddeles Kunden hurtigst muligt med en ny forventet leveringstid.

6.9 Hvis Kunden, uanset årsag, påvirker Selskabets evne til at levere den færdige Ydelse til den aftalte deadline, kan Selskabet pålægge Kunden et ekstra gebyr på op til 50% af værdien af de berørte aftaler.

 

7.0 Kvalitet

7.1 Lever den færdige Ydelse i Kundens øjne ikke op til den aftale kvalitet eller kvantitet, skal Kunden give en skriftlig indsigelse til Selskabet inden for 3 hverdage efter levering. Har Kunden ikke indgivet en skriftlig indsigelse inden for tidsfristen, anses Ydelsen som accepteret, og Kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser eller pålægge Selskabet at udbedre dette.

7.2 Selskabet forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer eller rettelser, som måtte anses som urimelige, eller som påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug i forhold til den pågældende Ydelses prisniveau. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

7.3 Vurderer Selskabet, at der er behov for at udføre større ændringer for, at den leverede Ydelse lever op til den aftalte kvalitet og kvantitet, har Kunden udelukkende ret til et prisnedslag, såfremt Selskabet ikke ønsker eller evner at udbedre manglen. Det er alene Selskabet, der vurderer dette.

 

8.0 Rettigheder

8.1 Alle rettigheder til den færdige Ydelse tilfalder Kunden, når fakturaen er betalt til fulde.

8.2 Betaler Kunden ikke det fulde forfaldne beløb til tiden, opnår Kunden ikke ophavsrettigheder eller brugsret over den færdige leverede Ydelse samt eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptidéer eller designs. Betaler Kunden den oprindelige faktura samt påløbne omkostninger, bringer dette ikke en eventuel ophavsretskrænkelse til ophør, medmindre dette er skriftligt aftalt med Selskabet.

8.3 Anvender Kunden den færdige Ydelse eller eventuelle udkast, arbejdsskitser, konceptideer eller designs uden at have opnået ophavsret og brugsret, er dette et brud på Selskabets ophavsret, og Kunden vil blive mødt med et erstatningskrav.

 

9.0 Ansvar

9.1 Hver Part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af kontraktgrundlaget.

9.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget kan Selskabets ansvar over for Kunden ikke per kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som Selskabet netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Selskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i kontraktgrundlaget er Selskabet ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, annoncekroner eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.0 Tavshedspligt

10.1 Partnerne er forpligtet til at holde alle detaljer fortrolige, som bliver kendt under arbejdet for klienten om processer og information af kommerciel eller teknisk art, som ikke er tilgængelige gennem offentlige kanaler – selv efter opsigelse af denne serviceaftale. Det gælder især forretnings- og driftshemmeligheder.

10.2 Selskabet skal opbevare alle dokumenter omhyggeligt som ejendom, der er betroet dem af kunden, selv udskrifter og kopier, herunder individuelle noter, der vedrører opgaven eller andre dokumenter, uanset om de er skrevet, på databærere eller i nogen anden form, og beskytte dem mod enhver uautoriseret inspektion og skal til enhver tid returnere dem til Kunden på anmodning eller slette dem, hvis det er digitale data. Selskabet opretholder personlige kontaktoplysninger på eget ansvar.

10.3 Selskabet må ikke indsamle personoplysninger til andre formål end det kontraktlige formål, behandle dem, videregive dem til tredjeparter eller bruge dem på anden måde (datafortrolighed) i henhold til databestemmelserne. Tavshedspligten forbliver i kraft efter aftalens indgåelse. Hvis Selskabet bruger tredjeparter som stedfortrædere, skal de også skriftligt acceptere datafortroligheden.

10.4 Denne fortrolighedsklausul forhindrer ikke, at Selskabet i forbindelse med udførelsen af opgaverne kommunikerer med tredjeparter, især med samarbejdspartnere. Vurderingen af, hvilke oplysninger der kan videregives eller offentliggøres, er en del af Selskabets vuredering alene.

10.5 Selskabet har ret til at anvende Kunden samt de udførte Ydelser som case med logo og navn i markedsføringsmæssige øjemed både under og efter kontraktperiodens udløb. Fortroligheden vedrørende interne processer påvirkes ikke af dette.

 

11.0 Ydelsernes omfang og begrænsninger

11.1 En markedsanalyse, søgeordsanalyse, produktenhedskalkulation, business estimate, Amazon Seller Account, brand registrering, produkttekster, guidelines, brand elementer, handlingsplaner og kampagneopsætning anses alene som en engangsydelse, hvilket betyder, at når først Ydelsen er leveret til Kunden, står Selskabet ikke til ansvar for eventuelle opståede fejl eller brister.

11.2 Der medfølger ingen form for skriftlig eller mundtlig vejledning, rådgivning eller undervisning til Kundens brug af den leverede Ydelse. Vejledning, rådgivning eller undervisning kan tilkøbes for kr. 1.695 per time eksklusive moms.

11.3 Markedsanalyser, søgeordsanalyser, produktenhedskalkulationer, business estimater, brand registrering, produkttekster, guidelines, brand elementer, handlingsplaner og kampagneopsætning  leveret af Selskabet optimeres alene til Amazon markederne aftalt i Kontrakten eller Ordrebekræftelsen.

11.4 Selskabet forbeholder sig retten til at indsætte diverse 3-parts værktøjer på Kundens Amazon Seller Account, Amazon Vendor Account, Amazon Campaign Account og Amazon DSP Account udelukkende med formålet, at monitorere og indsamle data til Selskabets anvendelse med at levere de for Kunden aftalte Ydelser. Selskabet er ikke forpligtet til at oplyse hvilkje 3. parts værktøjer Selskabet anvender og installerer på Kundens Amazon Seller Account, Amazon Vendor Account, Amazon Campaign Account og Amazon DSP Account.

 

12.0 Særlige vilkår vedrørende Ydelserne

12.1 Selskabet fraskriver sig alt ansvar for data leveret af Amazon & 3.-parts værktøjer til strategiske, taktiske og operationellse beslutninger.

 

13.0 Særlige vilkår vedrørende Substant Databoards

13.1 Selskabet forbeholder sig retten til at videregive Kundens data til tredjepart i forbindelse med oprettelse og brug af Substant Databoards.

 

14.0 Særlige vilkår vedrørende compliance relaterede forhold

14.1 Selskabet fungerer alene som administrator og mellemled mellem Kunden og Amazon. Regler og lovgivning vedrørende moms, Skat, finansiering, betaling, certificeringer, dokumentationer mv. er Kundens ansvar.

14.2 Selskabet frasiger sig alt ansvar for eventuelle tab eller læk af data hos tredjepart.

 

15.0 Særlige vilkår vedrørende Serviceaftale

15.1 Serviceaftalen er løbende måned plus 2 måneder.

15.2 Det vurderes alene af Selskabet, om en opgave kan løses på serviceaftalen, eller om der kræves særskilt tilbud.

 

16.0 Force Majeure

16.1 Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for skade eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Selskabet kan derfor ikke holdes til ansvar for sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, Selskabet ikke har indflydelse på, og som Selskabet ikke kunne forventes at have forudset på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

16.2 Bliver deadline påvirket af force majeure aftales en rimelig deadline ved først kommende mulighed. Dette vurderes alene af Selskabet.

 

17.0 Tvister

17.1 Enhver tvist, der opstår omkring tolkningen af disse handelsbetingelser, eller enhver tvist, der opstår omkring et projekt, skal forsøges løst i mindelighed. Endeligt og bindende afgøres enver tvist ved rettens valg af dansk Byret.

 

18.0 Ændringer

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre i forretningsbetingelserne og priser. Ved ændringer i betingelser og/eller priser, informeres Kunden herom, hvorefter Kunden inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for at opsige den indgået aftale, inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt Kunden ikke opsiger aftalen inden for tidsperioden, fortsættes aftalen med de nye gældende forretningsbetingelser.